સામૂહિક ચેતના

અમે અમારા જ્ઞાન અને જ્ઞાન પર ક્યાંથી ડ્રો કરીએ છીએ? અમે બધા શાળામાં ગયા, પછી અમે ઉચ્ચ પર વ્યાખ્યાનો અને પુસ્તકો વાંચી હતી. વધુ ધ્યાન આપ્યા વગર, અમે મિત્રો પાસેથી, અને છેલ્લે, માધ્યમોથી માતા-પિતા પાસેથી ઘણી બધી બાબતો શીખ્યા. પરંતુ તે બધા છે?

નિકોલા ટેસ્લા, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન જેવા ઘણા મહાન વિચારકો, સંગીતકારો એમેડેસ મોઝાર્ટ સહિત, લુડવિક વાન બીથોવન સ્વીકારે છે કે બ્રહ્માંડમાં પ્રેરણા ક્યાંક ઊંડી છે. દરેક પાસે તેમની પોતાની થિયરી હતી. તેઓ એકમાં સહમત થયા પ્રેરણા તે તેમની પોતાની સિદ્ધિ નહોતી, પરંતુ તે આવી રહી હતી ક્યાંક બહાર..

આજે, ઘણા લોકો કહે છે સામૂહિક સભાનતા, morphogenetic ક્ષેત્ર અથવા આકાશ.