પ્રોજેક્ટ બ્લુ પ્લેનેટ

આ શ્રેણીમાં 10 લેખો છે
પ્રોજેક્ટ બ્લુ પ્લેનેટ

પરાયું જીવન સ્વરૂપો સંશોધન

કોડ: ARAMIS III - ADR3-24SM

લેખક અજ્ઞાત

એવું નોંધાયું છે કે જે નીચેની દસ્તાવેજ વ્યક્તિગત અને બિઝનેસ નોંધે અમેરિકન સરકાર છે, જે વધુ કરતાં સાત વર્ષ માટે તેમણે ક્રેશ સાઇટ યુએફઓ હાજરી દ્વારા કામે રાખવામાં વૈજ્ઞાનિકો એક સંગ્રહ છે કબ્જે એલિયન (પરગ્રહવાસી) જીવન સ્વરૂપો પૂછપરછ (ટૂંકાક્ષર ALF - એલિયન વસવાટ સ્વરૂપ) હાથ ધર્યું હતું અને કાળજીપૂર્વક બધા ડેટા વિશ્લેષણ કર્યું . પણ નોંધે છે અને દસ્તાવેજો જે તેમણે છતી કરી હતી, જે ક્યાં તો સીધી રીતે અથવા આડકતરી સંસ્થા, માળખું અથવા ઓપરેશન્સની આવા માહિતી એકત્રિત કરવા માટે એક સેટ એકત્ર થયા હતા.

એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આ વૈજ્ઞાનિકે આ માહિતી પોતાની સાથે રાખી હતી, તેથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે તેને ટૂંક સમયમાં જ અટકાયતમાં રાખવામાં આવશે અને તેના રોજગાર સંબંધને બંધ કરી દેશે. આ હોવા છતાં, વૈજ્ઞાનિક અટકાયત પહેલા થોડા સમય પહેલા ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો, અને હવે તે યુ.એસ.ની બહાર ક્યાંક છુપાવી રહ્યું છે.